takie są fakty





oto fakty / so there are facts

Brak komentarzy: